fredag 3 december 2010

ResursCentras verksamhetsbidrag (2)

Tillväxtverket har ännu ej offentliggjort fördelningen av verksamhetsbidragen för åren 2010(!) - 2012. Och vi är nu i december månad.

Med anledning av problemen med hanteringen av verksamhetsbidraget har följande meningsutbyte skett:

Frågor och svar i riksdagen:
Skriftlig fråga den 26 november ang ResursCentrum för kvinnor
av Krister Örnfjäder (S) till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)  

Under 2009 har en översyn av resurscentrumen för kvinnors verksamhet genomförts på Näringsdepartementet. Resultatet av översynen visade att mål och inriktning måste tydliggöras.
Den 17 dec 2009 beslutade regeringen om ett verksamhetsbidrag och dess utformning, som skulle ge resurscentrumen en tydligare målbild.
Nu har, enligt uppgift, tolkningen av uppdraget att fördela verksamhetsbidraget till resurscentrumen åstadkommit mer problem än vad det gjort nytta. Risken är därför överhängande att i stället för att utveckla verksamheten riskerar den att minska.
Jag vill därför fråga närings- och energiministern vad hon har gjort eller tänker göra för att förhindra att verksamheten hos våra resurscentrum minskar och i stället ökar?

                                      *          *          *

Svar på skriftlig fråga, den 1 december
Statsrådet Anna-Karin Hatt
 
Krister Örnfjäder har frågat näringsminister Maud Olofsson om vad näringsministern gjort och tänker göra för att främja verksamheten hos resurscentra för kvinnor. Ansvaret i Regeringskansliet är så fördelat att det är min uppgift att svara på frågan.
År 2009 genomförde Näringsdepartementet en översyn av uppdraget för resurscentra för kvinnor. Upprinnelsen var att följeforskningen av resurscentra för kvinnor hade visat på att verksamheten led av kortsiktig finansiering och ett alltför otydligt uppdrag. Följeforskningen  visade också att många resurscentra för kvinnor inte hade förutsättningar att påverka det regionala tillväxtarbetet i länen som förväntats.  

Mot bakgrund av resultaten av översynen gav regeringen ett förnyat uppdrag till Tillväxtverket att fördela verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor för åren 2010-2012. Förändringarna innebar att de tidigare ettåriga projekt- och basfinansieringen till resurscentra för kvinnor gjordes om till ett treårigt verksamhetsbidrag. Detta bedömdes vara viktigt för att skapa ökad stabilitet och bättre förutsättningar för en mer långsiktig och strategisk verksamhet för resurscentra för kvinnor. Samtidigt tydliggjordes målen och inriktningen för verksamheten. Inte minst för att underlätta möjligheterna till samverkan inom verksamheten tydliggjordes också ansvaret för jämställdhet och resurscentra för kvinnor gentemot länsstyrelser och övriga organ med regionalt tillväxtansvar.   
Nämnda förändringar har genomförts i syfte att stärka resurscentra för kvinnor som aktör och förbättra deras möjligheter att bedriva sin verksamhet i linje med regeringens intentioner.  

Jag är medveten om att ett antal andra frågor kring förvaltningen av regeringens uppdrag varit försvårande för många resurscentra för kvinnor ute i landet. Detta har gjort att nämnda förändringsarbete inte ännu fått den positiva effekt som åsyftats från regeringens sida.  
Det är min absoluta övertygelse att resurscentra för kvinnor, med dess gedigna erfarenhet av att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande, behövs för att bidra till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet. Därför är det oerhört angeläget för mig att regeringens intentioner fortsättningsvis ska genomsyra det stöd regeringen valt att ge till de organisationer som utgör resurscentra för kvinnor runt om i Sverige.
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar